Have a Drink With me
Jig in G

A Part:
G G | G G | G G | Am7 D
G G | G G | G G | C   G
B Part:
C C | G G | C C | D D
C C | G G | G G | C G